Taakgroep Diaconaat & Missionaat

Diaconaat is één van de kerntaken van de kerk, namelijk het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Missionaat gaat over het verspreiden van het woord van God over de kerkmuren heen. Diaconaat en missionaat komen samen in de taakgroep diaconaat-missionaat. Deze taakgroep is samengesteld uit 10 diakenen die als individueel ambtsdrager een rol vervullen in de eredienst.

Doel
Het doel van de taakgroep diaconaat-missionaat is omzien naar elkaar in onze gemeente en daarbuiten. Dit betekent naast het bieden van financiële ondersteuning aan mensen dichtbij en ver weg, ook het tonen van betrokkenheid en verbondenheid. De taakgroep wil daarmee bijdragen aan het streven naar vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de taakgroep zijn:

  • Inzamelen (collecteren), beheren en verantwoord besteden van (financiële) middelen.
  • Leden van de gemeente informeren en activeren tot hulp aan mensen die dit nodig hebben zowel binnen als buiten de eigen gemeente.
  • Behandeling van hulpvragen van leden van de gemeente en er buiten, op financieel, materieel of sociaal maatschappelijk terrein. Mensen in financiële nood kunnen aankloppen bij de diaconie. Er wordt dan samen met de aanvrager gekeken naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit de kerk of eventueel vanuit de burgerlijke gemeente.
  • Onderhouden van contact met de burgerlijke gemeente aangaande het minimabeleid.
  • Voorbereiden van het avondmaal en de predikant bijstaan tijdens de bediening hiervan.
  • Organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten voor ouderen, gericht op aandacht en verbondenheid.
  • Bemiddeling en hulp bij de aanmelding voor diaconale vakanties voor ouderen en hulpbehoevenden.
  • Verzorgen van paasattenties en kerstattenties voor ouderen en hulpbehoevenden.
  • Onder de taakgroep Diaconaat/Missionaat is een aantal werkgroepen actief.

Interkerkelijk Diaconaal Platform

Werkgroep Liptal

Al vele jaren heeft onze gemeente contact met Liptal in Tjechië.

groenekerk2002

Werkgroep Groene Kerk

Wat is een groene kerk? Samen invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Een groene kerk zet regelmatig een ‘groene stap’. Onze gemeente heeft een aantal stappen gezet zoals: zonnepanelen op het gebouw Het Valkenhof. De koffie wordt geschonken in recyclebare koffiebekers.

 

De werkgroep wil aandacht vragen voor onrecht en armoede in de wereld, de oorzaken en gevolgen ervan, en onze verantwoordelijkheid hierin, d.m.v. begeleiden van ontwikkelingsprojecten en het organiseren van thema-avonden en diensten.