Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Als u lid bent van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, zijn uw gegevens opgenomen in onze ledenadministratie en het doopregister en het register van belijdende leven. Naast de voornoemde gegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk.

Ook hebben wij van iedereen die een abonnement heeft op het kerkblad OP WEG de adresgegevens vastgelegd in een aparte administratie.

Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze CRM database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van betreffende werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven; recht op inzage, recht op rectificatie, recht op dataportabiliteit en recht op vergetelheid. Het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via kerkelijkbureau@pgbeilen.nl

Beilen | 14 mei 2018