Giften/Anbi

Voor de belastingdienst is onze gemeente een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften, bijv. in het kader van de Aktie Kerkbalans kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
Het is mogelijk een overeenkomst in te vullen t.a.v. periodieke giften. Downloaden van het formulier: Overeenkomst periodieke gift 
Met de Schenkcalculator van Kerk in Actie kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen een begroting en jaarrekening opgemaakt. Voor de balans en de samenvatting van de staat van baten en lasten over het afgesloten boekjaar en een begroting van het lopende boekjaar incl. toelichting kunt u klikken op onderstaande links.

ANBI info College van Kerkrentmeesters

ANBI info College van Diakenen

Gegevens

Naam van Instelling

Naam van Instelling Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen,

College van Kerkrentmeesters

RSIN nummer: 823362875
Bezoekadres: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen
Postadres: Postbus 155, 9410 AD Beilen
Telefoonnummer: 0593-523201
Emailadres: kerkelijkbureau@pgbeilen.nl
Naam College van Diakenen
Email

Diaconie van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen
RSIN nummer: 824104237

Beschrijving ANBI instelling

De Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen is een kerkelijke gemeente waarvan Jezus Christus Zelf het hoofd is. Hij is het die ons door genade heeft geroepen om Hem na te volgen en zo ons als bouwstenen van Zijn gemeente te laten gebruiken. We zijn een veelkleurige gemeente die ruimte biedt aan ‘gelovige en zin-zoekende’ mensen. In de gezindheid van Zijn liefde en rechtvaardigheid, geleid door de Geest en geïnspireerd door de Bijbel, leven wij met het oog op Gods Koninkrijk. Onze gemeente bestaat uit twee Wijkgemeentes: Wijkgemeente Beilen en Wijkgemeente Hijken-Hooghalen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door het moderamen (dagelijks bestuur) van de wijkgemeente Beilen en de wijkgemeente Hijken-Hooghalen en alle predikanten. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Dit College is gevormd door (ouderling) kerkrentmeesters vanuit de Wijkgemeente Beilen en de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Taakgroep Diaconaat & Missionaat. Iedere wijkgemeente heeft haar eigen College van Diakenen. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

Beloning

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN. Incidentele werkzaamheden worden vergoedt volgens de vrijwilligersregeling werk en inkomen-vrijwilligersvergoeding van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplannen

Voor een actueel beleidsplan van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, klik hier.

Voor een actueel beleidsplan van de PKN, landelijke kerk, klik hier.