Giften/Anbi

Voor de belastingdienst is onze gemeente een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften, bijv. in het kader van de Aktie Kerkbalans kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
Het is mogelijk een overeenkomst in te vullen t.a.v. periodieke giften. Downloaden van het formulier: Overeenkomst periodieke gift 
Met de Schenkcalculator van Kerk in Actie kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen.

Gegevens

Naam van Instelling

Naam van Instelling Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen,

College van Kerkrentmeesters

RSIN nummer:

Kamer van Koophandel

823362875

70285098

Bezoekadres: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen
Postadres: Postbus 155, 9410 AD Beilen
Telefoonnummer: 0593-523201
Emailadres: kerkelijkbureau@pgbeilen.nl
Naam College van Diakenen
Email

Diaconie van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen
RSIN nummer: 824104237

Beschrijving ANBI instelling

De Protestantse gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

De Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen is een kerkelijke gemeente waarvan Jezus Christus Zelf het hoofd is. Hij is het die ons door genade heeft geroepen om Hem na te volgen en zo ons als bouwstenen van Zijn gemeente te laten gebruiken. We zijn een veelkleurige gemeente die ruimte biedt aan ‘gelovige en zin-zoekende’ mensen. In de gezindheid van Zijn liefde en rechtvaardigheid, geleid door de Geest en geïnspireerd door de Bijbel, leven wij met het oog op Gods Koninkrijk. Onze gemeente bestaat uit twee Wijkgemeentes: Wijkgemeente Beilen en Wijkgemeente Hijken-Hooghalen.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door het moderamen (dagelijks bestuur) van de wijkgemeente Beilen en de wijkgemeente Hijken-Hooghalen en alle predikanten. Het College van Kerkrentmeesters telt 14 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, m.u.v. diaconale aangelegenheden. Dit College is gevormd door (ouderling) kerkrentmeesters vanuit de Wijkgemeente Beilen en de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Taakgroep Diaconaat & Missionaat. Iedere wijkgemeente heeft haar eigen College van Diakenen. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 6-9).

 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente.

Beleidsplannen

Voor een actueel beleidsplan van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, klik hier.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Op deze website vindt u allerlei artikelen die aangeven welke activiteiten er zoal plaatsvinden in onze gemeente.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande link bevat de staat van baten en lasten. De kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI info College van Kerkrentmeesters

ANBI info College van Diakenen

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.