Kerkenraad

Kerkenraad wijkgemeente Beilen

De Wijkgemeente Beilen heeft een kerkenraad die leiding geeft aan de plaatselijke kerkorganisatie. Dit gebeurt onlosmakelijk in verband met taakgroepen die daartoe gemandateerde bevoegdheden hebben. Het doel van de kerkenraad is verwoord in de missie van onze gemeente:

Geïnspireerd door de Bijbel willen we bouwen aan een gemeenschap van gelovigen, die met respect voor elkaars geloofsbeleving de ontmoeting met God en met elkaar vieren en uitdragen.

Missie

Om de missie mogelijk te maken bewerkstelligt de kerkenraad goed overleg en heldere overlegstructuren, geeft richting en neemt beslissingen binnen de elkaar toevertrouwde ruimte.

De kerkenraad vergadert elke maand (meestal op de 3e woensdag) en bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • 1 Voorzitter
 • 1 Scriba
 • 3 Predikanten
 • 3 Ouderlingen-beleid
 • 1 Jeugdouderling
 • 3 Ouderling-kerkrentmeesters
 • 3 Diaken-beleid

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen wordt, naast lopende zaken, bijvoorbeeld een thema besproken. Dit kan een inhoudelijk thema zijn dat wordt verzorgd door één van de predikanten, maar ook een discussie over een bepaald beleidsthema, of bijvoorbeeld een inhoudelijke discussie rond de kerkelijke gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Alle ambtsdragers worden op de hoogte gesteld door de aangeleverde stukken alsook de notulen.

Alle ambtsdragers komen 2 x per jaar (aan het begin en aan het eind) bij elkaar voor bezinning, inspiratie en evaluatie van het beleidsjaar.

Aanspreekpunt

De kerkenraad is het aanspreekpunt voor de taakgroepen. Door deze koppeling te maken ontstaat een heldere structuur en wordt de besluitvorming bevorderd. 
 
 • Er wordt vergaderd op basis van schriftelijke voorstellen. Dit biedt eenieder de kans zich voor te bereiden op een bepaald onderwerp, het voorkomt discussies die ontstaan door een verschillende stand van informatie of beleving.
 • De schriftelijke voorstellen worden voorbereid door de taakgroepen en worden afgestemd met de vertegenwoordiger in de kerkenraad, die het vervolgens inbrengt in de vergadering.
 • Om de kerkenraad de mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden op de vergadering is het noodzakelijk dat de stukken minimaal een week voor de vergadering worden aangeleverd bij de scriba. Zij kan vervolgens zorg dragen voor agendering en verspreiding. Het moderamen stelt de agenda voor aan de kerkenraad.
 • Om een transparante wijze van besluitvorming te garanderen worden de stukken die worden ingebracht voor de vergadering van de kerkenraad en de lijst met besluiten ook gedeeld met alle ambtsdragers, ook zij die geen zitting hebben in de kerkenraad. Dit geeft alle ambtsdragers de mogelijkheid, indien nodig, zaken ter overweging of overdenking mee te geven aan de leden van de kerkenraad en zo zijn alle ambtsdragers geïnformeerd over de besluiten die zijn genomen.

Contactinformatie

Wijkkerkenraad Beilen: secretaris P. Steen | T (0593) 851397 | E kerkenraad-beilen@pgbeilen.nl

 

 

Informatie over de Algemene Kerkenraad vindt u hier.